Leerlingenraad

Introductie

In onze communicatie vinden we het belangrijk dat we met elkaar praten. We hechten daarom groot belang aan in gesprek zijn met onze leerlingen. Wat vinden zij belangrijk in hun school, wat werkt fijn en moeten we vooral zo blijven doen? En ook wat zou er anders of beter kunnen.

De leerlingenraad heeft als doel om:

 • De betrokkenheid van de leerlingen te vergroten.
 • De verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te ontwikkelen.
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 • Aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze meetellen.
  De leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen.
 • Bevorderen van actief burgerschap.

Correspondentieadres

LLR KC De Loft
Berkenlaan 52
6133 WZ Sittard
T: 046 451 3149
e: llr.deloft@kindante.nl

Leerlingen

Uit de groepen 6 t/m 8 worden twee vertegenwoordigers gekozen; ieder jaar worden er rond september/ oktober verkiezingen gehouden. Voor de verkiezingen leggen de leerkrachten de groepen uit wat een leerlingenraad is, wat er van leden verwacht wordt en hoe de verkiezingen verlopen. Vervolgens kunnen leerlingen aangeven zich verkiesbaar te willen stellen voor de leerlingenraad. Er worden per groep stembiljetten gemaakt.
In elke groep worden 2 leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad.

De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter, notulant en een penningmeester. De notulen kunnen ouders inzien via Isy op de ‘boekenplank’ onder het kopje ‘Leerlingenraad’.

De leerlingenraad komt 6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd (1x per 6 weken) Bij elke vergadering is een leerkracht als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig. De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas aan de hand van het verslag dat wordt opgesteld door de notulant.

De groepsleerkrachten, de oudervereniging en de medezeggenschapsraad worden via het verslag ook geïnformeerd.
De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad.

Waarover de leerlingenraad kan vergaderen

 • De leerlingenraad heeft een ideeënbus, waardoor ideeën ingebracht kunnen worden.
 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas; in elke groep vindt voorafgaand aan een vergadering van de leerlingenraad, een klassenvergadering plaats.
 • Leden van de leerlingenraad worden aangesproken.
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën.
 • Het team kan bespreekpunten inbrengen.

Een kringgesprek voor de vergadering gaat vooraf aan het vaststellen van de agenda.

Je wil kennismaken met ons kindcentrum

Geef ons alvast zoveel mogelijk informatie​. We nemen zo vlug mogelijk contact met je op.

Contact Form - Inschrijven